Monday, May 26, 2014

I'm still here

 Time flies away and my blog gets neglected. Right now I'm off work due to my foot. Was surgery two weeks ago and the slow progress. As I can not move around as much, I have plenty of time to be creative. Yesterday I made ​​ three layouts.
Sikken tiden flyver afsted og min blog bliver forsømt. Lige nu er jeg sygemeldt på grund af min fod. Blev opereret for to uger siden og det skrider langsomt fremad. Når jeg nu ikke kan bevæge mig så meget rundt ja så har jeg jo masser af tid til at være kreativ. I går fik jeg lavet hele tre layouts og dem skal i da se.

Most of the materials comes from my beloved monthly packages from Gossamer Blue
De fleste af materialerne stammer fra mine elskede månedspakker fra Gossamer Blue
I also made a card for Picturings The World blog
Jeg har også lavet et kort til Picturings The World blog
Thank you for stopping by, now I hobble out into the garden and enjoy the good weather
Tak fordi du kiggede forbi, nu vil jeg humpe ud i haven og nyde det gode vejr

Sunday, April 06, 2014

Pl week 12,13 and 14

I enjoy my long Easter holiday and so far has been very creative. I am now completely up to date with my Project Life. I eventually found the rhythm of creating only one page per week and then use the insert pages, the weeks where there are many pictures. It works really good for me. 
Jeg nyder min lange påskeferie og har indtil nu været meget kreativ. Jeg er nu helt up to date med mit Project Life. Jeg har efterhånden fundet rytmen i kun at lave 1 side pr uge og så bruge indsæt sider, de uger hvor der er mange billeder. Det fungere rigtigt god for mig.

Here comes week 12, 13 and 14 I have again primarily used paper and ornaments from my lovely monthly packages from Gossamer Blue. I'm so glad I switched Studio Calico out with them.
Her kommer uge 12, 13 og 14. jeg har igen primært brugt papir og pynt fra mine skønne månedspakker fra Gossamer Blue. jeg er så glad for jeg skiftede Studio Calico ud med dem.
insert  page for week 13
Indsæt side til uge 13
insert  page for week 14
Indsæt side til uge 14
Next week's holiday will be used to relax and pack suitcase for Saturday I go on a girls' trip to London with Signe and my mother. Thank you for stopping by.
Næste uges ferie skal bruges til at slappe af og pakke kuffert for lørdag tager jeg på tøse tur til London sammen med Signe og min mor. Tak fordi du kiggede forbi

Saturday, March 22, 2014

Cards and PL

Have spent the afternoon in my scrap room, where I have a good time with me to make these 3 cards to OSH. they are generated from the Cecilie trick # 47 .They are made out of scraps
Har brugt eftermiddagen i mit scrap værelse, hvor jeg har hygget mig med at lave disse 3 kort til OSH. de er lavet udfra Cecilies fif #47.  De er lavet ud af rester.
I am still up to date with my Project Life. Week 11 is here. I again used my monthly package from Gossamer Blue. Am so glad the kits.
Jeg er stadigvæk up to date med mit Project Life. uge 11 kommer her. Jeg har igen brugt min månedspakke fra Gossamer Blue. Er så glad for de kits.
Thanks for stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Monday, March 17, 2014

Layouts

I've had a great weekend where I have been very creative. It's enabled me to do all 2 layouts. I can not remember the last time I have made one. I think it's over a year ago, so I'm proud of myself.
Jeg har haft en skøn weekend, hvor jeg har været meget kreativ. Det er lykkes mig at lave hele 2 layouts. Jeg kan slet ikke husk hvornår jeg sidst, har lavet et. Tror det er over et år siden,så jeg er stolt af mig selv.

Saturday I picked up my month package with add-ons from Gossamer Blue and these are the materials I mostly used here
Lørdag hentede jeg min månedspakke med add-ons fra Gossamer Blue og det er de materialer jeg primært har brugt her.
I had also just finished week 10 of my Project Life. (Layoutsne belongs to that week)
Jeg fik da også lige lavet uge 10 i mit Project Life. ( layoutsne hører til den uge)
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.

Friday, March 14, 2014

Project Life and cards

Convention are successfully completed and my course went well. I hadan amazing trip with my best scrap buddy Brit who also came to function as a disability helps when my arthritis course just chose to tease  that weekend. 
I talked, made cards and bought a lot. I also made ​​a part of my project life, so the pages come here.
Convention er veloverstået og mit kursus gik fint. Jeg havde en fantastisk tur sammen med min bedste scrapveninde Brit, som også kom til at fungere som handicap hjælper, da min gigt selvfølgelig lige valgte at drille netop den weekend.
jeg fik snakket, lavet kort og købt en hel del. Jeg fik også lavet en del i mit project Life, så de sider kommer her.
I had added many pictures in week 7 and 8, so it was an inset page. Materials derived primarily from my monthly package from Gossamer Blue
Jeg havde ekstra mange billeder i uge 7 og 8 så det blev til en inset side. Materialer stammer primært fra min månedspakke fra Gossamer Blue

I also made ​​some cards for OSH. Pictures are from my phone.
Jeg fik også lavet en del kort til OSH. Billederne stammer fra min telefon.

Thanks for stopping by and have a great weekend.
Tak fordi du kiggede forbi og hav en god weekend.

Sunday, March 02, 2014

Project Life week 3, 4 and 5

Then it was spring  according to the calendar. I am slowly turning me ten, I have to live with the challenges of my arthritis gives me. Right now I wait for a CT scan of my ankle and then the operation of the foot. The bones I by opreation 17 years ago, got chiseled from each other, grow again and can now reach each other. It hurts! 
Fortunately I can still do my job and my energy returns slowly back, so there is energy to be creative. 

Så blev det forår i hvert tilfælde ifølge kalenderen. Jeg er langsomt ved at vende mig ti,l at leve med de udfordringer min gigt giver mig.  Lige nu venter jeg på en ct scanning af min ankel og derefter operation af foden. De knogler jeg ved en opreation for 17 år siden, fik mejslet fra hinanden, vokser igen og kan nu nå hinanden. Det gør ondt !
Heldigvis kan jeg stadigvæk passe mit job og min energi vender langsom tilbage ,så der er energi til at være kreativ.

Here come my Project Life Week 3, 4 and 5
for weeks 3 and 4, I have used my monthly package from Gossamer Blue. I'm so glad I switched from Studio calico for this package seems the cards are more useful
Her kommet mit Project Life uge 3, 4 og 5
til uge 3 og 4 har jeg brugt min månedspakke fra Gossamer Blue. Jeg er så glad for jeg skiftede fra Studio calico til denne pakke, synes kortene er mere anvendelige
For week 5 I have used materials from Picturings The Worlds Kit club.
Til uge 5 har jeg brugt materialer fra Picturings The Worlds Kit klub.
I have  also been doing a lot of cards. These cards are inspired by Papertry Inks talented design team
Jeg har skam også fået lavet en del kort. Disse kort er inspireret af Papertry Inks dygtige designteam
Next weekend I draw to Funen, where it stands at the convention throughout the weekend. I will be teaching in Project Life and otherwise just enjoy myself with the girls. 
I næste weekend drager jeg til Fyn, hvor det står på convention i hele weekenden. jeg skal undervise i Project Life og ellers bare hygge mig sammen med tøserne. 

Thanks stopping by.
Tak fordi du kiggede forbi.

Saturday, February 08, 2014

I'm still alive

I'm still alive but have just had so much trouble with my arthritis and examination at the hospital that I have not had the energy for much else than my job. There are good days and days they are not so funny. Today is a good day, so I want the blog to be updated.
Jeg lever endnu men har bare haft så meget bøvl med min gigt og undersøgelse på sygehuset, at jeg ikke har haft energi til ret meget andet end mit job. Der er gode dag og dage de er knap så sjove. I dag er en god dag, så derfor skal bloggen opdateres.

I have made a good start with my Project Life for 2014. I have chosen to do every week on a single page instead of a double page as it is quite simply take up too much and I sometimes forget to take pictures. Should there be weeks where there is extra, so am I doing insert pages. So far this plan works well for me.
Jeg er kommet godt igang med mit Project Life for 2014. Jeg har i år valgt at lave hver uge på en enkelt side i stedet for en dobbeltside, da det simpelhen fylder for meget og jeg indimellem glemmer at tage billeder. Skulle der komme uger, hvor der sker ekstra meget, så laver jeg indsætsider. Indtil videre virker denne plan godt for mig.

My front is partly made ​​of materials from my new monthly package from Gossamer Blue, which is so delicious and definitely more my style than I get from studio calico. The I will now cancel, a package should be enough.
Min forside er til dels lavet af materialer fra min nye måneds pakke fra Gossamer Blue, som er så lækker og helt klart mere min stil end den jeg får fra Studio calico. Den vil jeg nu afbestille, en pakke må være nok.
Week 1 and 2 are primarily made of my midnight core kit. I will, where possible, still try to make the pages so that they fit more or less together in materials, although there is a week of each page. It must of course still be pleasant to look at
uge 1 og 2 er primært lavet af mit midnight core kit. Jeg vil så vidt muligt stadigvæk prøve at lave siderne, så de passer nogenlunde sammen i materialer, selvom der er en uge på hver side. Det skal jo stadigvæk være behageligt at se på
Thanks for stopping by
Tak fordi du kiggede forbi.